Publiczna Szkoła Podstawowa im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym

Komunikaty

 Projekt ,,Uczymy się z sukcesem!"

W dniu 19 sierpnia 2016 r. Gmina Miastków Kościelny podpisała umowęnr 10.01.01-14-3707/15 z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie projektu pn.„Uczymy się z sukcesem!”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1. „Edukacja ogólna i przedszkolna”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 886.279,22 zł, w tym dofinansowanie 841.965,25 zł (ze środków europejskich 709.023,38 zł, z budżetu państwa 132.941,87 zł)oraz wkład własny 44.313,97 zł.


Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Miastków Kościelny poprzez atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych, wyjazdy edukacyjne, wyposażenie 5 szkolnych pracowni oraz uzupełnienie kwalifikacji nauczycieli.


Okres realizacji projektu 01.09.2016 r. - 30.06.2018 r.


Projekt realizowany jest przez:

- Publiczną Szkołę Podstawową w Miastkowie Kościelnym

- Publiczną Szkołę Podstawową w Zgórzu

- Publiczną Szkołę Podstawową w Zwoli

- Publiczne Gimnazjum w Miastkowie KościelnymW ramach projektu w Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie Kościelnym zrealizowanych będzie 1380 godz. dla uczniów. Wartość zrealizowanych godzin wyniesie 57 201 zł. Są to:

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach I-VI, 1 godz. tyg. - 420 godz. Przedmioty, z których będą prowadzone zajęcia ustalone zostaną z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych roczników objętych wsparciem oraz wynikającymi w trakcie kształcenia problemami z opanowaniem materiału.
 • Kółko matematyczno-przyrodnicze w klasach I-VI, 1 godz. tyg. - 420 godz. Na zajęciach omawiane będą zagadnienia wykraczające poza zakres wymagań programowych.
 • Kółko języka angielskiego w klasach I-VI, 1 godz. tyg. - 420 godz. Zajęcia nastawione będą przede wszystkim na ćwiczenia języka żywego (konwersacja poprzez gry i zabawy).
 • Projekt edukacyjny prowadzony metodą eksperymentu pt. „(Nie) Tajemnicze eksperymenty przyrodnicze i matematyczne”. 1 godz. tyg. – 60 godz. Zajęcia są ponad podstawę programową jednakże obowiązkowe dla wszystkich uczniów z klasy V. Uczniowie będą rozwiązywać zadania w oparciu o instrukcje rozsyłane (przy pomocy sieci bezprzewodowego Internetu i serwera plików) na komputery znajdujące się na stanowiskach pracy. Następnie po zapoznaniu się z problemem badawczym stawiają hipotezy, przeprowadzają eksperymenty, zapisują obserwacje, wyciągają wnioski, weryfikują hipotezy, a w efekcie końcowym poszukują wyjaśnień. Po zakończeniu pracy, poszczególne grupy uczniów prezentować będą pozostałym swój eksperyment, przy czym ich wyniki pracy wyświetlane będą na tablicy interaktywnej.
 • Zajęcia logopedyczne z uczniami klas I-III, 1 godz. tyg. z pierwszeństwem dzieci posiadających opinię o potrzebie kształcenia logopedycznego. – 60 godz.

Projekt zakłada zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczej – 55 000 zł oraz pakiet materiałów rozwijających umiejętności logopedyczne (książki, ćwiczenia, gry ćwiczące wymowę poprzez zabawę) –1 770 zł


Zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne dla uczniów uczęszczających na kółka. Planowane są wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Przyrodniczego, Ogrodu Botanicznego w Powsinie, Planetarium lub Obserwatorium Astronomicznego.


Ponadto nauczyciele prowadzącydodatkowe zajęcia będą uczestniczyli w szkoleniach, kursach oraz w studiach podyplomowych.

 

 Wycieczka do Warszawy 


4 listopada 2015r.(środa)

dla uczniów klas 1-6


Program:

*Muzeum Wojska Polskiego  - lekcje muzealne,zwiedzanie ekspozycji zewnętrznej,

*Zamek Królewski - zwiedzanie z przewodnikiem.


Koszt 36 zł.

Wpłaty przyjmują wychowawcy do 23.10.2015r.


Człowiek – najlepsza inwestycja „Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską

 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

 

Gmina Miastków Kościelny w okresie od 01 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. realizuje projekt pn. ”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I - III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-14-256/13-00 podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I - III szkół podstawowych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas I - III  Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu.

 

 

Celem głównym projektu jest wsparcie w roku szkolnym 2013/2014 indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I - III trzech szkół podstawowych w gminie Miastków Kościelny, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

 

2. Cele szczegółowe projektu to:

 

1) zapewnienie indywidualnej oferty edukacyjnej uczniom objętym wsparciem w ramach projektu w roku szkolnym 2013/2014,

 

2) zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u 50% uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Miastków Kościelny,

 

3) rozwinięcie zainteresowań u 10% szczególnie uzdolnionych uczniów klas I-III w gminie Miastków Kościelny,

4) wyposażenie szkół podstawowych w niezbędny do indywidualnej pracy z uczniem sprzęt i materiały dydaktyczne.


*************************************************************

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu ,,Dziecięca Akademia Przyszłości"

Rodzaj zajęć

oraz prowadzacy


marzec kwiecień maj czerwiec

Język angielski,

Magdalena Rogala

04.03.2013r.-1godz.

11.03.2013r.-1godz.

18.03.2013r.-1godz.

25.03.2013r.-1godz.

08.04.2013r.-1godz.

15.04.2013r.-1godz.

22.04.2013r.-2godz.

06.05.2013r.-1godz.

13.05.2013r.-1godz

20.05.2013r.-1godz.

27.05.2013r.-1godz.

03.06.2013r.-2godz.

10.06.2013r.-2godz.

Zajęcia przyrodniczo-matematyczne,

Wanda Świtek

 

05.03.2013r.-1godz.

12.03.2013r.-1godz.

19.03.2013r.-1godz.

 

09.04.2013r.-1godz.
16.04.2013r.-1godz.

23.04.2013r.-1godz.

3godz.

Ogród

botaniczny

04.06.2013r.-1godz.

11.06.2013r.-1godz

10.06.2013r.-1godz.

Technologie i

nformatyczno

- komunikacyjne,

Marek Bąk

05.03.2013r.-2godz.

12.032013r.-1godz.
19.03.2013r.-1godz.

09.04.2013r.-1godz.

16.04.2013r.-1godz.

23.04.2013r.-1godz.

30.04.2013r.-1godz.

07.05.2013r.-1godz.

14.05.2013r.-1godz.

21.05.2013r.-1godz.

28.04.2013r.-1godz.

04.06.2013r.-1godz.

11.06.2013r.-1godz

18.06.2013r.-1godz.

24.06.2013r.-1godz.

Zajęcia

psychologiczno

-pedagogiczne,

Magdalena Kałaska


09.03.2013r.-3godz. 13.04.2013r.-3godz. 11.05.2013r.-3godz.

08.06.2013r.-3godz.

Zajęcia sportowo

- wychowawcze,

Daniel Król


08.03.2013r.-3godz. 12.04.2013r.-3godz. 18.05.2013r.-3godz. 22.06.2013r.-3godz

Zajęcia sportowo

- wychowawcze,

Mirosław Dondzbach


16.03.2013r.-3godz.

04.04.2013r.-2godz.

11.04.2013r.-1godz.

18.05.2013r.-3godz.

14.06.2013r.-2godz.

22.06.2013r.-1godz.************************************************************

Dnia 30 października 2012r. (wtorek) o godz. 1600

odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klasy VI

w sprawie projektu ,,Dziecięca Akademia Przyszłości".22 listopada 2012r. (czwartek) odbędzie się

wycieczka do Warszawy dla uczniów klas. I -VI.

Program:

-zwiedzanie Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

w Łazienkach Królewskich,

-spacer po Parku Łazienkowskim,

-lekcja muzealna ,,Z wizytą u króla" w Wilanowie.

Cena 22zł. Powrót ok. 1830

Dnia 27 września 2012r.(czwartek) o godz. 1530 odbędzie się

zebranie ogólne, po nim zebrania z wychowawcami klas.

                                 Serdecznie zapraszamy!Serdecznie zapraszamy na Dzień Rodziny, który odbędzie się dnia 03.06.2012r. (niedziela) o godz. 1500


W programie występy:

- Młodzieżowej Orkiestry Dętej

- Zespołu Muzycznego

- Dziecięcego zespołu tanecznego


Przewidziano także:

-słodki poczęstunek

-wspólne gry i zabawy21.04.2012r. uczniowie klas 0-III wyjeżdżają na ścieżkę ekologiczną do huty Garwolińskiej

Wyjazd o godzinie 800, powrót o godzinie1230 

 

Wycieczka religijno-dydaktyczna dla klas III-VI w dniach 25-26.04.2012r

Wyjazd z Miastkowa o godzinie 8.00

Trasa:Bohoniki,Sokółka,Święta Woda,Grabówka,Tykocin.Powrót do Miastkowa ok.godz.21.30

 

 

VII edycja konkursu ,, Odzyskana Przyroda" pod hasłęm" Im więcej zbieramy  tym mniej zaśmiecamy" 

            W tegorocznej edycji promowane są cztery kategorie: Szkło, Makulatura, Plastik/Aluminium i Baterie. W każdej z nich przyznawane będą nagrody oraz wyróżnienia. Nasza szkoła zgłosiła udział w kategorii Makulatura oraz Baterie.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału.

Makulaturę oraz baterie przynosimy do wychowawców klas.

 

Konkurs trwa do dnia 29 kwietnia.

 

PODRĘCZNIKI DLA KLASY "0"

r.szk.2011/12

Wydawnictwo WSIP

Cykl "RAZEM W PRZEDSZKOLU"

AUTORZY CYKLU: ANNA ŁADA- GRODZICKA

DANUTA PIOTROWSKA

 • 1. KARTY 1-5
 • 2. WYPRAWKA 1-5

NAJLEPIEJ KUPIĆ CAŁY PAKIET W TECZCE

Wyprawka:

 • 1. Blok techniczny - 2 sztuki,
 • 2. Blok rysunkowy - 2 sztuki,
 • 3. Blok rysunkowy z kolorowymi kartkami - 1 sztuka,
 • 4. Blok techniczny z kolorowymi kartkami - 1 sztuka,
 • 5. Zeszyt papierów kolorowych - 1 sztuka,
 • 6. Klej biurowy - 2 sztuki,
 • 7. Klej introligatorski - 2 sztuki,
 • 8. Nożyczki,
 • 9. Temperówka,
 • 10. Ołówki - 2 sztuki,
 • 11. Gumka do ścierania,
 • 12. Flamastry,
 • 13. Kredki świecowe,
 • 14. Kredki Bambino w drewnie,
 • 15. Notesik,
 • 16. Kolorowanka,
 • 17. Teczka techniczna - tekturowa - 2 sztuki,
 • 18. Plastelina - 2 sztuki,
 • 19. Biała koperta (średnia ok.23x16) - 2 sztuki.
 • 20. Farby plakatowe, pędzelek /gruby i cienki/, kubek

 

Podręczniki dla klasy I r.szk.2011/12

WYDAWNICTWO  WSiP

Cykl ,,Razem w szkole"

Autorzy cyklu: J. Brzózka, K. Glinka, K. Harmak,

K. Izbińska, A. Jasiocha, W. Went

 • 1) Podręcznik z ćwiczeniami, części 1 -10
 • 2) Zeszyt ćwiczeń, części 1 - 10
 • 3) Wyprawka w teczce
 • 4) Podręcznik do zajęć komputerowych z płytą CD - ROM

Najlepiej kupić cały pakiet w pudełku (niebieski).

Proszę o zwrócenie uwagi na rok wydania podręczników i ćwiczeń. Należy kupić wydanie z 2011 roku.

Poprzednie wydanie z 2010 roku może się różnić od nowego wydania z bieżącego roku.

 

 • 5) Podręcznik do języka angielskiego

,, NEW Sparks 1 Plus". Wydawnictwo OXFORD

Blok rysunkowy biały A - 4, blok techniczny biały A - 4,

blok techniczny z kolorowymi kartkami A - 4, papier kolorowy samoprzylepny, farby plakatowe, pędzelki, kubek na wodę, ściereczka, plastelina.

PODRĘCZNIKI  DLA KLASY V    R.SZK.2011/12

 

Lp.

Przedmiot

Podręcznik-nazwa

1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

Historia i społeczeństwo

 

Język polski

 

 

 

Język rosyjski

 

Przyroda

 

 

 

Technika

Informatyka

 

Matematyka

 

 

 

Muzyka

 

Język angielski

 

Religia

Grzegorz Wojciechowski „Dzień dobry historio! „Historia i społeczeństwo 5"+ćwiczenia

Wyd. Nowa Era

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

„Między nami"+ zeszyt ćwiczeń

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Język rosyjski ,,C?????? 2"  Podręcznik z ćwiczeniami dla kl.V

Beata Gawędka -Ajchel, Anna Żelezik

wyd. WSIP

Przyroda -podręcznik + zeszyt ćwiczeń

sem. I i sem. II E. Błaszczak,    E. Kłos.

Wyd. WSiP

Technika na co dzień cz.II

E.Bubak,E.Królicka,W.Sochański

Komputerowe opowieści. Podręcznik do zajęć

komputerowych dla klas IV-VI

M.Gulgowski,J.Lipski.  Wyd. Czarny Kruk

/jedna książka na 3 lata/

 

Matematyka z plusem, podręcznik i 3 zeszyty ćwiczeń M. Dobrowolska,A. Mysio.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

„Muzyczny świat",Wójcik kl. Vcz.1 i 2

Wyd. MAC /różowe/

"New English Zone 3"/podręcznik +ćwiczenia

/  Rob Nolasco, Dawid Nowbold.

Wyd. OXFORD  Uniwersity Press

„Obdarowani przez Boga"

Wydawnictwo WAM

 

 

 

PODRĘCZNIKI DLA KLASY VI     R.SZK.2011/12

 

 

Lp.

Przedmiot

Podręcznik-nazwa

1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

8.

 

 

10.

 

Historia i  społeczeństwo

 

Język polski

 

 

 

Język rosyjski

 

Przyroda

 

 

Informatyka

 

Matematyka

 

 

 

 

Język angielski

 

Muzyka

 

Religia

Grzegorz Wojciechowski

„Historia i społeczeństwo 6"+ ćwiczenia

wyd. Nowa Era ( dawna ARKA)

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

„Między nami"+ ćwiczenia

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Język rosyjski„C?????? 3"

Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy VI Beata Gawędka- Ajchel, Anna Żelezik wyd. WSIP

 

Przyroda -podręcznik + zeszyt ćwiczeń sem.

I i sem.II E. Błaszczak,  E. Kłos.

Wyd.WSiP

Komputerowe opowieści. Podrecznik do zajęć

komputerowych dla klas IV-VI

M.Gulgowski,J.Lipski.  Wyd. Czarny Kruk.

/jedna książka na 3 lata/

 

Matemematyka z plusem ,podręcznik i 3 zeszyty ćwiczeń

M. Dobrowolska, A. Mysio.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

„New English Zone 4" /podrecznik +ćwiczenia/

Rob Nalasco, Dawid Nowbold wyd.OXFORD

 

„Muzyczny świat", Wójcik kl.VI cz.1 i 2

Wyd. MAC /różowe/

„Przemienieni przez Boga". Wydawnictwo WAM.

 

 

 

 

PODRĘCZNIKI  DLA KLASY III    R.SZK.2011/12

WYDAWNICTWO WSiP

Lp.

Podręcznik

Autor

1.

 

 

2.

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

8.

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

11.

 

„Razem w szkole"

Podręcznik z ćwiczeniami.Cz.1-5

 

Zeszyt. Cz.1-5

Podręcznik                       z ćwiczeniami. Edukacja

polonistyczna   i społeczna.Cz.1-4

Podręcznik                       z ćwiczeniami. Edukacja

matematyczna.Cz.1-4

Podręcznik                       z ćwiczeniami. Edukacja

przyrodnicza.

 

Podręcznik z ćwiczeniami. Edukacja

artystyczna.

Bawię się i uczę               w  klasie 3.CD-ROM

Wyprawka

Zajęcia komputerowe.Podręcznik

z ćwiczeniami +CD-ROM

Najlepiej kupować całe pakiety  z 2011r

Religia - „Jezusowa Wspólnota Serc"

 

Język angielski

J.Brzózka, K.Glinka, K.Harmak, Izbińska K.

A.Jasiocha, Panek T.

 

 

J.Brzózka, .K.Harmak,K.Izbińska,A.Jasiocha,

K.Glinka

K.Glinka,K.Harmak,K.Izbińska

 

J.Brzózka,A.Jasiocha,T.Panek

K.Glinka,K.Harmak,K.Izbińska

K.Glinka,K.Harmak,K.Izbińska

D.Kręcisz, B.Lewandowska

Wydawnictwo WAM

 

 

„New Sparks 3" podręcznik

P.A Davis,C. Graham, M. Szpotowicz, M.Szulc - Kurpaska wyd. OXFORD Uniwersity Press

 

 

 

 

PODRĘCZNIKI DLA KLASY  IV   r.szk..2011/12

 

Lp.

Przedmiot

Podręcznik-nazwa

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

10.

 

11.

Historia i społeczeństwo

Matematyka

Przyroda

Język rosyjski

Język polski

Technika

Informatyka

Język angielski

Muzyka

Plastyka

Religia

Bogumiła Szeweluk-Wyrwa,

Wiesława Surdyk-Fertsch" Dzień dobry

historio!„Historia i społeczeństwo4"+ ćwiczenia

Wydawnictwo Nowa Era

Matematyka z plusem podręcznik dla  szkoły podstawowej +3 zeszyty ćwiczeń  M. Dobrowlska.

Gdańskie WydawnictwoOswiatowe

Przyroda 4-podręcznik  + zeszyt ucznia

sem.I i sem.II  E. Błaszczak,  E. Kłos

Wyd.WSiP

Język rosyjski - „ C?????? 1 "

Podręcznik z ćwiczeniami dla kl. IV

Beata Gawęcka - Ajchel, Anna Żelezik

wyd. WSiP

Język polski „Między nami"- podręcznik + zeszyt ćwiczeń

A.Łuczak, A. Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Technika na co dzień cz.I

E.Bubak,E.Królicka,W.Sochański

Komputerowe opowieści.  Podrecznik do zajęć

komputerowych dla klas IV-VI

Gulgowski M.,Lipski J.,. Wyd. Czarny Kruk

/jedna książka na 3 lata/

,,New English Zone 1"( podręcznik ) Rob Nolasco, Dawid Nowbold,

Wyd. OXFORD Uniwersity Press

Muzyczny świat",Wójcik  kl.IVcz.1,2/różowe/

„Lubię tworzyć" A.Misior-Waś

„Zaproszeni przez Boga" .Wydawnictwo WAM

PODRĘCZNIKI  DLA KLASY II  r.szk.2011/12

 

Lp

Podręcznik

Autor

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

7.

„Razem w szkole"

podręcznik z ćwiczeniami części

1-10

 

zeszyt ćwiczeń 1-10

Podręcznik do zajęć komputerowych z ćwiczeniami i płytą CD-ROM

Bawię się i uczę

w klasie 2 CD-ROM

 

Wyprawka

Wydawnictwo WSiP

Najlepiej kupować całe pakiety

Podręcznik

„New Sparks 2"

Religia-„Bliscy Sercu Jezusa" zeszyt ćwiczeń

/bez książki/

Jolanta Brzózka, Katarzyna Hamak,

Kamila Izbińska,  Anna Jasiocha,

Katarzyna Glinka, Wiesław Went

 

Kamila Mejnartowicz, Abou-Ali

Małgorzata Warakomska

Danuta Kręcisz,  Beata Lewandowska

M.Szpotowicz, M.Szulc-Kurpaska, P.A Davis, C.Graham,

Wyd.OXFORD University Press

Wydawnictwo WAM

 

Artykuły

Pliki do pobrania