Publiczna Szkoła Podstawowa im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym

Projekt Edukacyjny "Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości".

  

 

Projekt „Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!”

 

Beneficjent - Gmina Miastków Kościelny

 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

w ramach Osi priorytetowej X  „Edukacja dla rozwoju regionu”

 

Działania 10.1. „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”

 

Poddziałania 10.1.1. „Edukacja ogólna”

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

 

na lata 2014-2020

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 872.128,71, w tym:

 

wkład Unii Europejskiej: 697.702,97zł

 

wkład Budżetu Państwa: 130.819,30zł

 

wkład własny: 43.606,44zł

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 r. - 30.06.2022 r.

 

 

 

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych 356 uczniów z terenu Gminy Miastków Kościelny poprzez atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych, wyjazdy edukacyjne, wyposażenie 7 szkolnych pracowni oraz uzupełnienie kwalifikacji nauczycieli.

 

Projekt realizowany jest przez:

 

 • Publiczną Szkołę Podstawową w Miastkowie Kościelnym

 • Publiczną Szkołę Podstawową w Zgórzu

 • Publiczną Szkołę Podstawową w Zwoli

 

 

 

 Zadania realizowane w ramach projektu:

 

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia:

 

 • kółko teatralne w języku angielskim,

 • kółko z zakresu robotyki i programowania,

 • kółko matematyczno-przyrodnicze,

   

 

 1. Projekty edukacyjne prowadzone metodą eksperymentu:

 

 • „Czyste powietrze(Czyst(rz)a przyroda) wokół nas”,

 

 1. Zajęcia dodatkowe organizowane poza szkołą – wyjazdy edukacyjne,

 2. Indywidualizacja pracy z uczniem – zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

 3. Wyposażenie 7 pracowni szkolnych,

 4. Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.